ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ГРОМАДСЬКУ РАДУ ПРИ ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ САМБІРСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

                                                                                           РОЗДІЛ 1.

                                                                       ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська рада при виконавчому комітеті Самбірської  міської  ради  (далі –  Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громади міста Самбора в управлінні державними справами,  здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування (далі – органів), налагодження ефективної взаємодії цих органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики та внутрішньої політики міста.

1.2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, а також цим Положенням.

1.3. Положення про Громадську раду схвалюється на засіданні (зборах) Громадської ради та погоджується  виконавчим комітетом Cамбірської міської ради протягом 10 робочих днів з моменту подачі Положення до виконавчого комітету.

1.4. Громадська рада, на своїх засіданнях (зборах), може вносити в Положення зміни, доповнення з подальшим погодженням  виконавчим комітетом Cамбірської міської ради протягом 10 робочих днів з моменту подачі Положення до виконавчого комітету.

1.5. ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ Є:

– створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними та місцевими справами;

– здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування;

– сприяння врахуванню органами місцевого самоврядування громадської думки під час формування і реалізації державної та внутрішньої політики міста.

1.6. ГРОМАДСЬКА РАДА ВІДПОВІДНО ДО ПОКЛАДЕНИХ НА НЕЇ ЗАВДАНЬ:

1). Готує та подає до органів пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2). Готує та подає до органів пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3). Подає до органів обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування і реалізації державної та внутрішньої політики міста у відповідній сфері, удосконалення роботи органів місцевого самоврядування;

4). Проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів та прийнятих нормативно-правових актів органів;

5).  Здійснює громадський контроль за діяльністю органів з врахуванням пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ними нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

6).  Інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Самбірської міської ради, на веб-сайті Громадської ради та оприлюднення в інший прийнятний спосіб;

7). Збирає, узагальнює та подає до органів інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення та інших питань;

8).  Організовує публічні заходи, громадські слухання для обговорення актуальних питань розвитку міста;

9). Готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність на офіційному веб-сайті Самбірської міської ради, на веб-сайті Громадської ради та оприлюднення в інший прийнятний спосіб.

10) Організовує форуми громадськості, на яких звітує разом із органами місцевого самоврядування про діяльність щодо виконання завдань які передбачені Положенням про Громадську  раду і планових завдань, про співпрацю із органами місцевого самоврядування.

1.7. ГРОМАДСЬКА РАДА МАЄ ПРАВО:

1). Утворювати свої постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

2).Залучати до роботи ради працівників органів місцевого  самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

3). Організовувати і проводити громадські слухання, семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

4). Отримувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування та усіх інших суб’єктів, розташованих на території м. Самбора, інформацію необхідну для забезпечення діяльності Громадської ради;

5). Отримувати в установленому порядку від органів проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю та іншу інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Громадської ради;

6). Отримувати від органів проекти рішень з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.

7). Отримувати від органів їхні рішення (нормативно-правові акти) для проведення відповідно до законодавства громадської експертизи та громадської антикорупційної експертизи.

8). Взаємодіяти із Самбірською міською радою її виконавчим комітетом, інститутами громадянського суспільства, іншими консультативно- дорадчими органами  по всіх питаннях щодо формування і реалізації державної та внутрішньої політики міста;

9). Брати участь у розробці цільових програм, проектів актів законодавства та інших нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування, що регулюють питання розвитку відповідної території (галузі);

10). Вносити пропозиції щодо удосконалення діяльності органів та їхніх структурних підрозділів;

11). За запрошенням органів та їхніх структурних підрозділів направляти представників  Громадської ради для участі у заходах (нарадах, засіданнях колегій тощо), що проводяться цими органами та їхніми структурними підрозділами;

12). Відповідно до напрямів роботи Громадської ради утворювати свої постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні та робочі групи);

13). Ініціювати відзначення інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у реалізацію та захист прав і свобод людини і громадянина, розвиток громадянського суспільства;

14). Розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції Громадської ради, аналізувати та узагальнювати їх, подавати відповідні запити до органів місцевого самоврядування та органів державної влади по цих пропозиціях та зверненнях, давати на них письмові відповіді;

15). Розглядати інші питання, які знаходяться у сфері компетенції органів місцевого самоврядування.

16). Члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщені підрозділи органів місцевого самоврядування та усіх інших суб’єктів, розташованих на території м. Самбора.

17). До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі — інститути громадянського суспільства).

18). Склад Громадської ради формується на її установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

19). Кількісний та персональний склад Громадської ради визначається її установчими зборами.

20). Громадська рада, на своїх засіданнях,  може  вносити зміни в кількісний та персональний склад у відповідності до поданих заяв про вибуття з членства Громадської ради чи заяв  про вступ в членство Громадської ради.

21). Строк повноважень складу Громадської ради — два роки.

22). До складу Громадської ради може бути обрано не більше, ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

23). Членство в Громадській раді є індивідуальним.

1.8. Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер для органів місцевого самоврядування та усіх інших суб’єктів, розташованих на території м. Самбора, і є обов’язковими для розгляду ними.

 

                                                                                         РОЗДІЛ  2.

                                               ПІДГОТОВКА ДО СТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

2.1. Для формування складу Громадської ради Самбірський міський голова утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів Громадської ради.

2.2. До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів Громадської ради входять представники інститутів громадянського суспільства (далі ІГС) у тому числі ті, що є членами діючої Громадської ради,  та  органу, при якому утворюється Громадська рада.

2.3. Не пізніше, ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів Громадської ради, за дорученням міського голови  працівники виконавчого комітету Самбірської міської ради в обов’язковому порядку оприлюднюють на офіційному веб-сайті Самбірської міської ради та оприлюднення в інший прийнятний спосіб, підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів Громадської ради, порядок подання заяв для участі в установчих зборах та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

2.4.  Для участі в установчих зборах Громадської ради до ініціативної групи подається заява в довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

2.5.  До заяви додаються:

а).  Рішення керівного органу інституту громадянського суспільства (розпорядження керівника або протокол зборів інституту громадянського суспільства), якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, підписане керівником та посвідчене печаткою (у разі наявності);

б). Біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

в). Копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

г). Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

2.6.  За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється.

2.7. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до складу Громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що  повідомляє на  офіційному веб-сайті Самбірської міської ради та в інший прийнятний спосіб.

2.8. Під час проведення установчих зборів Громадської ради з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія.

2.9. Протокол установчих зборів, відомості про кількісний і персональний склад Громадської ради, за дорученням міського голови,  працівники виконавчого комітету Самбірської міської ради оприлюднюють в трьохденний термін на офіційному веб-сайті Самбірської міської ради та в інший прийнятий спосіб.

2.10. Виконавчий комітет Cамбірської міської ради, на підставі протоколу установчих зборів, своїм рішенням затверджує персональний та кількісний склад Громадської ради, протягом 10 робочих днів з моменту подачі протоколу установчих зборів до виконавчого комітету.

2.11. Рішення виконавчого комітету, прийняті щодо Громадської ради,  за дорученням міського голови,  працівники виконавчого комітету Самбірської міської ради оприлюднюють в трьохденний термін на офіційному веб-сайті Самбірської міської ради та в інший прийнятий спосіб.

                                                                                         Розділ  3. 

       ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

3.1. Перед початком установчих Громадської ради зборів ініціативна група організовує письмову реєстрацію їх учасників. Уповноважені представники ІГС, які зареєструвались для участі в установчих зборах, отримують мандати для голосування, які забезпечують їх право вирішального голосу.

3.2. Засідання установчих зборів є відкритими.

3.3. Установчі збори проводяться у такому порядку:

– обираються головуючий та секретар (секретаріат) зборів;

– обирається лічильна комісія;

– затверджується порядок денний;

– затверджується регламент установчих зборів;

– представляється інформація ініціативної групи про проведену роботу з підготовки установчих зборів;

– заслуховується звіт Громадської ради попереднього скликання;

– визначається кількість членів Громадської ради на наступні два роки;

– обираються члени Громадської ради на наступні два роки рейтинговим голосуванням;

– вирішуються інші питання у межах компетенції установчих зборів.

3.4. Кандидатури для обрання до складу робочих органів установчих зборів пропонуються з числа уповноважених представників ІГС учасниками зборів з правом вирішального голосу.

3.5. Будь-який уповноважений представник ІГС має право висунути свою кандидатуру для обрання до складу робочих органів установчих зборів.

3.6. Особа, яка висунута для обрання до складу робочих органів установчих зборів, має право заявити про зняття своєї кандидатури. Така заява приймається без обговорення та голосування.

3.7. Головуючий та секретар (секретаріат) установчих зборів обираються з числа уповноважених представників ІГС відкритим голосуванням.

3.8.  По усіх кандидатурах, висунутих для обрання головуючим та секретарем установчих зборів, проводиться відкрите голосування. Обраними вважаються особи, які набрали найбільшу кількість голосів.

3.9. Лічильна комісія обирається у кількості 3-5 осіб відкритим голосуванням.

3.10. Проект порядку денного, попередньо підготовлений ініціативною групою, затверджується рішенням установчих зборів. У разі, якщо від учасників зборів до проекту порядку денного надходять зауваження або пропозиції, запропонований проект спочатку виноситься на голосування за основу, а після його прийняття за основу окремо голосуються усі зауваження та пропозиції.

3.11. Учасники установчих зборів ухвалюють тривалість виступів, повторних виступів, запитань і довідок, можуть ухвалювати ліміт часу на розгляд кожного питання та загальну тривалість проведення установчих зборів.

3.12.  У разі, якщо ухвалений ліміт часу на розгляд питання вичерпано, будь-який учасник установчих зборів може внести пропозицію про припинення обговорення цього питання. За рішенням учасників установчих зборів розгляд питання може бути припинений або продовжений.

3.13. Пропозиції про надання слова можуть подаватись як у письмовому вигляді на ім’я головуючого установчих зборів, так і шляхом підняття руки.

3.14. Виступ учасника установчих зборів з одного і того ж питання більше двох разів не допускається.

3.15. Рішення установчих зборів приймається більшістю голосів від загальної кількості учасників зборів, які зареєструвалися і отримали мандати.

3.16.  Пропозиції, що надійшли при розгляді питання, виносяться на голосування у порядку надходження.

3.17. Кількісний склад Громадської ради визначається учасниками установчих зборів шляхом відкритого голосування.

3.18. Членство в громадській раді є індивідуальним. До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства, діяльність  якого поширюється на територію м. Самбір, Львівську область та в цілому по Україні.

3.19. У приміщенні, де відбуваються установчі збори, можуть бути розміщені інформаційні стенди чи інші носії інформації з відомостями про кандидатів. При потребі ініціативна група може організувати представлення кандидатів учасникам установчих зборів.

3.20. Персональний склад Громадської ради визначається голосуванням бюлетенем для голосування по кожній висунутій кандидатурі.

3.21. Обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у межах встановленої чисельності Громадської ради.

3.22. У разі, якщо два або більше кандидатів набрали однакову кількість голосів, що не дає можливості визначити, хто з них має стати членом Громадської ради, установчі збори можуть прийняти рішення про збільшення чисельності Громадської ради, або провести повторне відкрите голосування по кожній з вказаних кандидатур.

3.23. Всі рішення установчих зборів, у тому числі стосовно обрання їх робочих органів фіксуються у протоколі, який веде секретар (секретаріат) зборів. Протокол підписують головуючий та секретар установчих зборів.

3.24. Лічильна комісія своїм протоколом також фіксує результати підсумків голосування по кожному питанні порядку денного по якому проводилося голосування. Протокол веде  секретар лічильної комісії. Протокол підписують голова та секретар лічильної комісії.

3.25. На підставі протоколу установчих зборів з формування Громадської ради та протоколу лічильної комісії – виконавчий комітет Самбірської міської ради своїм рішенням затверджує персональний та кількісний склад Громадської ради протягом 10 робочих днів з моменту подачі протоколу установчих зборів до виконавчого комітету.

3.26. На установчі збори з формування Громадської ради ініціативною групою можуть бути запрошені представники ЗМІ.

РОЗДІЛ 4.

ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ.

ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У РАДІ


4.1 Члени громадської ради мають право:

– брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання Громадської ради та її робочих органів, вносити свої пропозиції:

– брати участь у голосуванні з правом вирішального голосу на засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членом яких є конкретна особа;

– інформувати Громадську раду про свою діяльність;

– пропонувати питання до порядку денного засідання Громадської ради;

– бути членом постійних комісії, експертних груп та інших робочих органів Громадської ради;

– ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях Громадської ради та її робочих органів;

– у разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати власну думку, що долучається до протоколу засідання Громадської ради або її робочого органу, членом якого є конкретна особа.

4.2. Члени Громадської ради зобов’язані брати участь у засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членом яких вони є.

4.3. У разі неможливості бути присутнім на засіданні Громадської ради або її робочого органу з поважних причин,  член Громадської ради або її робочого органу може викласти письмово власну думку, яка долучається до протоколу засідання, і  по рішенню Громадської ради може бути зарахована, як голос.

4.4.  Делегування повноважень вирішального голосу члена Громадської ради або її робочого органу іншим членам Громадської ради або членам робочого органу не допускається.

4.5. Члени Громадської ради або її робочого органу не можуть виступати від імені Громадської ради або цього органу, не отримавши на це відповідних повноважень.

4.6. ЧЛЕНСТВО В ГРОМАДСЬКІЙ РАДІ ПРИПИНЯЄТЬСЯ НА ПІДСТАВІ РІШЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ У РАЗІ:

а).  Подання членом Громадської ради відповідної заяви про припинення його членства в Громадській раді;

б). систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше двох разів);

в). Письмового повідомлення інституту громадянського суспільства про відкликання свого представника та припинення його членства у Громадській раді;

г). Скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;

д). Неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров’я, визнання його судом недієздатним або обмежено дієздатним та з інших поважних причин.

4.7. У разі припинення членства у Громадській раді одного з обраних представників ІГС, за рішенням Громадської ради реалізується один із двох варіантів:

1). Членом Громадської ради стає наступний за списком кандидат згідно з протоколом голосування на черговому засіданні Громадської ради;

2). Інституту громадянського суспільства, який представляв член Громадської ради, що вибув, надається право висунути до складу ради свого іншого представника з наступним затвердженням його кандидатури на черговому засіданні Громадської ради.

4.8. Інформація про вибуття з членства Громадської ради, заміну представника ІГС на іншого представника, чи входження в члени Громадської ради нових представників ІГС – в обов’язковому порядку оприлюднюється на веб-сайті  Самбірської міської ради,   веб-сайті Громадської ради та оприлюднення в інший прийнятний спосіб.

 

РОЗДІЛ 5.
НАЛАГОДЖЕННЯ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

5.1. На першому засіданні Громадської ради обираються її керівні органи (голова, заступник (заступники) голови та секретар ради), а також приймається Положення про Громадську раду, Регламент Громадської ради, Правління, Секретаріат, визначається її структура (зі утворенням постійних комісій та інших робочих органів ради) та ухвалюється план (основні напрямки) діяльності.

5.2. Голова Громадської ради обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування на період повноважень чинного складу ради. Головою Громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу органу місцевого  самоврядування.

 5.3. ГОЛОВА ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ:–  організовує діяльність Громадської ради;

– представляє Громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, Верховною Радою України, правоохоронними органами, в судах України, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації, політичними партіями та іншими юридичними та фізичними особами на території України;

– представляє Громадську раду у відносинах з усіма органами державної влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації за її межами України;

– скликає та організовує підготовку та проведення  засідань Громадської ради;

– підписує всі види документів від імені Громадської ради;

– представляє Громадську раду у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації та усіх інших суб’єктів публічного і приватного права;

– бере участь у засіданнях, сесіях, органів місцевого самоврядування.

– бере участь у засіданнях колегій органів місцевого самоврядування.

– має право на позачерговий прийом Самбірським міським головою та іншими посадовими  особами Самбірської міської ради, її виконавчих органів та посадовими особами суб’єктів публічного та приватного права на території міста Самбора.

5.4. Повноваження голови Громадської ради можуть бути припинені:

а).  У відповідності до поданої головою Громадської ради заяви про припинення його членства у Громадській раді чи неможливістю виконувати обов’язки голови  Громадської ради, з поважних підстав;

б). У разі дострокового переобрання голови Громадської ради, з поважних підстав, у відповідності до рішення Громадської ради;

в). Припинення його членства в інституті громадянського суспільства, від якого був обраний до Громадської ради;

г). Визнання його судом недієздатним або обмежено дієздатним, за станом здоров’я та з інших поважних причин.

5.5. Питання про дострокове переобрання голови Громадської ради, з поважних причин, може бути винесено на розгляд Громадської ради за ініціативою половини її членів. У цьому разі голова Громадської ради може бути переобраним, якщо за це рішення проголосувало дві третини членів Громадської ради.

5.6. Громадська рада на своєму першому засіданні обирає зі свого складу першого заступника та інших заступників голови Громадської ради з урахуванням пропозицій голови Громадської ради.

Голова Громадської ради – пропонує кандидатів на посаду першого заступника та інших заступників, які обираються з числа її членів шляхом рейтингового голосування.

Перший заступник виконує функції, покладені на нього Громадською радою та розпорядженням голови Громадської ради.

5.7. У разі відсутності голови Громадської ради або неможливості виконувати ним свої обов’язки його повноваження виконує перший заступник голови Громадської ради або за розпорядженням голови Громадської ради чи рішенням Громадської ради – один із заступників голови Громадської ради.

5.8. Функції секретаря Громадської ради може виконувати один із членів Громадської ради або працівник органу місцевого самоврядування, який не є членом Громадської ради.

5.9. Секретар Громадської ради забезпечує ведення діловодства, налагодження стосунків із органом місцевого самоврядування та його підрозділами, вирішує питання матеріально-технічного та інформаційного забезпечення роботи Громадської ради та виконує інші функції за рішенням Громадської ради.

5.10. Положення про Громадську раду, яке ухвалюється Громадською радою, має відповідати Типовому положенню, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 №996, розвиваючи та доповнюючи його з урахуванням специфіки діяльності Громадської ради. Проект цього Положення розробляється ініціативною групою яка складається з членів Громадської ради.

5.11. Громадська рада з метою виконання своїх завдань, у відповідності до цього Положення, та здійснення функцій формує план (основні напрямки) своєї діяльності на найближчий період і на перспективу, які затверджує на своїх засіданнях. При цьому враховуються пропозиції органу місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства.

5.12. З метою підвищення ефективності своєї діяльності Громадська рада структурує її на основі поєднання принципів спеціалізації та кооперування, утворюючи у своєму складі постійні та тимчасові комісії, експертні групи та інші робочі органи. Кожний член Громадської ради може бути членом не більше ніж двох постійних комісій.

5.13. Постійні комісії попередньо розглядають питання, які планується винести на розгляд Громадської ради та координують роботу інших спеціалізованих консультативно-дорадчих органів відповідного профілю, які діють при органі місцевого самоврядування, його структурних підрозділах та інших органах публічної влади.

5.14. Засідання постійних чи тимчасових комісій проводяться відповідно до затвердженого Плану роботи Громадської ради та по мірі необхідності. Рішення постійних чи тимчасових комісій приймаються більшістю від їх загальної чисельності і оформлюються протокольно. Залучені до складу постійних чи тимчасових комісій особи, які не є членами Громадської ради, користуються на засіданнях комісій правом дорадчого голосу.

5.15. Для попереднього опрацювання та підготовки окремих питань, що готуються на розгляд Громадської ради, а також для здійснення  громадської  антикорупційної експертизи      прийнятих нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, для здійснення  громадської експертизи  діяльності  органів публічної влади, у складі Громадської ради утворюються тимчасові комісії. Громадська рада обирає склад та голову тимчасової комісії, визначає її завдання. Тимчасові комісії утворюються на певний період часу.

5.16. Постійні та тимчасові комісії, інші робочі органи Громадської ради проводять свою роботу колегіально у формі засідань. Рішення на цих засіданнях приймаються простою більшістю від загальної чисельності комісії та оформлюються протокольно.

 

Розділ 6.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

6.1. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови Громадської ради або половини загального складу її членів.

6.2. Засідання Громадської ради є правочинними, якщо в ньому беруть участь більше половини її членів.

6.3. Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

Засідання Громадської ради проводяться в приміщенні (залі сесійних засідань) Самбірської міської ради, або в інших приміщеннях органів місцевого самоврядування на території    м. Самбора, з дотриманням порядку передбаченим п.14.1. цього Положення. За пропозицією голови Громадської ради можуть бути виїзні засідання поза межами території м. Самбора.

У ході відкритого засідання в залі засідань мають право бути присутніми, народні депутати, міський голова, секретар ради, депутати міської, районної, обласної ради, посадові особи органів державної виконавчої влади міста Самбора, працівники секретаріату Громадської ради, помічники-консультанти депутатів всіх рівнів,

акредитовані журналісти, що здійснюють телевізійну та фото зйомку,  особи, які запрошені до участі в засіданні Громадської ради.

6.4. На засіданнях Громадської ради можуть бути запрошені головою Громадської ради особи, присутність яких необхідна для розгляду питань порядку денного. За запрошенням голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

–  заяви громадян на право бути присутнім на засіданні Громадської ради подаються до секретаріату за три робочі дні до засідання Громадської ради для опрацювання. Після опрацювання заяви, за один робочий  день до засідання, громадянам повідомляється на офіційному веб-сайті Cамбірської міської ради чи веб-сайті Громадської ради про надання дозволу бути присутнім на засіданні Громадської ради.

–  у день засідання Громадської ради  дозвіл на присутність запрошених осіб, не включених до списку запрошених, надається головою Громадської ради.

Голова Громадської ради повідомляє членам Громадської ради про офіційно запрошених осіб, присутніх на засіданні.

6.5. Засідання Громадської ради веде голова Громадської ради. За відсутності голови або за його дорученням на засіданні головує перший заступник або один із заступників голови.

6.6. У засіданнях Громадської ради беруть участь з правом дорадчого голосу уповноважені представники органу місцевого самоврядування.

6.7. За запрошенням Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь представники інших органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськості, науковці та інші суб’єкти публічного і приватного права.

6.8. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів – голос головуючого на засіданні є визначальним.

6.9. Оперативні питання роботи Громадської ради, визначені самою Громадською радою, можуть вирішуватися на засіданні або у телефонному (електронному) спілкуванні за участю голови Громадської ради, першого заступника (заступників) голови, голів постійних комісій Громадської ради.

6.10. Рішення, прийняті на засіданні Громадської ради, оформлюються протоколом, який підписуються головуючим на засіданні та секретарем і направляється до органу місцевого самоврядування в десятиденний термін.

Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду органами місцевого самоврядування.

6.11. Рішення органу місцевого самоврядування, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у семиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення в регіональних ЗМІ, на офіційному веб-сайті Самбірської міської ради,  веб-сайті Громадської ради та оприлюднення в інший прийнятний спосіб.  Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або обґрутовані причини їх відхилення.

6.12. Забезпечення секретаріату Громадської ради приміщенням, засобами зв’язку,  створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює орган.

6.13. Члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщені органи місцевого самоврядування.

6.14.Громадська рада, в обов’язковому порядку, інформує органи  місцевого самоврядування та громадськість про свою роботу шляхом розміщення у спеціально створеній рубриці “Громадська рада” на офіційному веб-сайті Самбірської міської ради, веб-сайті Громадської ради та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

6.15.  Громадська рада організовує щорічні форуми громадськості, на яких звітує разом із органом місцевого самоврядування про діяльність щодо виконання статутних і планових завдань, про співпрацю із органами місцевого самоврядування та органами державної виконавчої влади.

6.16. Громадська рада має офіційний бланк із своїм логотипом і найменуванням, штампи, круглу печатку, прапор, штандарт голови Громадської ради.

6.17. Громадська рада має право відкривати рахунки в банках для забезпечення проведення своєї фінансово-господарської діяльності.

 

                                                                                         РОЗДІЛ 7.

                                                                       РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ РАДИ

7.1. Організація діяльності Громадської ради визначається Регламентом Громадської ради, який приймається, як правило, на першому засіданні Громадської ради.

7.2. Регламент Громадської ради містить:

– загальний порядок діяльності Громадської ради;

– порядок участі членів Громадської ради в її діяльності;

– порядок взаємодії Громадської ради з органами місцевого самоврядування, їхніми структурними підрозділами, іншими органами публічної влади, установами та організаціями;

– порядок підготовки і проведення засідань Громадської ради;

– порядок підготовки і проведення засідань робочих органів Громадської ради;

– порядок припинення повноважень членів Громадської ради;

– форми  та порядок прийняття рішень Громадською радою та її робочими органами;

– порядок взаємодії Громадської ради з громадянами, інститутами громадянського суспільства, іншими суб’єктами публічного та приватного права;

– порядок участі у роботі Громадської ради уповноважених представників органу місцевого самоврядування;

– порядок підготовки та проведення заходів Громадської ради;

– інші питання внутрішньої організації та порядку діяльності Громадської ради.

7.3. Проект Регламенту Громадської ради розробляється ініціативною групою або робочою групою, створеною Громадською радою, на основі цього Положення .

7.4. Зміни до Регламенту Громадської ради вносяться рішенням Громадської ради за ініціативою голови Громадської ради, членів Громадської ради, представників органу місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, науковців – після їх попереднього розгляду постійними комісіями Громадської ради.